Phím tắt trong firefox

Phím tắt vô cùng tiện ích cho người sử dụng trong việc tiết kiệm thời gian và công sức và nhất là khi bạn làm nhiều việc một lúc nó sẽ giúp bạn tập trung hơn vào việc chính đang làm. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số phím tắt trong firefox.

 

phím tắt fire fox

 

Navigation

Command Shortcut
Back Alt + ←
Backspace
Forward Alt + →
Shift + Backspace
Home Alt + Home
Open File Ctrl + O
Reload F5
Ctrl + R
Reload (override cache) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
Stop Esc

 

Current Page

Command Shortcut
Go to Bottom of Page End
Go to Top of Page Home
Move to Next Frame F6
Move to Previous Frame Shift + F6
Print Ctrl + P
Save Page As Ctrl + S
Zoom In Ctrl + +
Zoom Out Ctrl + –
Zoom Reset Ctrl + 0

 

Editing

Command Shortcut
Copy Ctrl + C
Cut Ctrl + X
Delete Del
Paste Ctrl + V
Redo Ctrl + Y
Select All Ctrl + A
Undo Ctrl + Z

 

Search

Command Shortcut
Find Ctrl + F
Find Again F3
Ctrl + G
Find Previous Shift + F3
Ctrl + Shift + G
Quick Find within link-text only '
Quick Find /
Close the Find or Quick Find bars Esc – when the Find or Quick Find bars is focused
Search bar Ctrl + K
Select or Manage Search Engines Alt + ↑
Alt + ↓
F4
– when Search Bar is focused

 

Windows & Tabs

Command Shortcut
Close Tab Ctrl + W
Ctrl + F4
– except for App Tabs
Close Window Ctrl + Shift + W
Alt + F4
Move Tab in focus Left Ctrl + ←
Ctrl + ↑
Move Tab in focus Right Ctrl + →
Ctrl + ↓
Move Tab in focus to start Ctrl + Home
Move Tab in focus to end Ctrl + End
New Tab Ctrl + T
New Window Ctrl + N
Next Tab Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
Open Address in New Tab Alt + Enter – from Location Bar or Search Bar
Previous Tab Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
Undo Close Tab Ctrl + Shift + T
Undo Close Window Ctrl + Shift + N
Select Tab 1 to 8 Ctrl + 1to8
Select Last Tab Ctrl + 9
Tab Groups View Ctrl + Shift + E
Close Tab Groups View Esc
Next Tab Group Ctrl + ` – only for some keyboard layouts
Previous Tab Group Ctrl + Shift + ` – only for some keyboard layouts

 

History

Command Shortcut
History sidebar Ctrl + H
Library window (History) Ctrl + Shift + H

 

Bookmarks

Command Shortcut
Bookmark All Tabs Ctrl + Shift + D
Bookmark This Page Ctrl + D
Bookmarks sidebar Ctrl + B
Ctrl + I
Library window (Bookmarks) Ctrl + Shift + B

 

Tools

Command Shortcut
Downloads Ctrl + J
Add-ons Ctrl + Shift + A
Web Console Ctrl + Shift + K
   
Scratchpad Shift + F4
Page Source Ctrl + U
Error Console Ctrl + Shift + J
   
Toggle Private Browsing Ctrl + Shift + P
Clear Recent History Ctrl + Shift + Del

 

Miscellaneous

Command Shortcut
Complete .com Address Ctrl + Enter
Complete .net Address Shift + Enter
Complete .org Address Ctrl + Shift + Enter
Delete Selected Autocomplete Entry Del
Toggle Full Screen F11
   
Toggle Menu Bar (when hidden) Alt
F10
Show/Hide Add-on Bar Ctrl + /
Caret Browsing F7
Select Location Bar Alt + D
Ctrl + L

 

Command Shortcut
Toggle Play / Pause Space bar
Decrease volume
Increase volume
Mute audio Ctrl + ↓
Unmute audio Ctrl + ↑
Seek back 15 seconds
Seek back 10 % Ctrl + ←
Seek forward 15 seconds
Seek forward 10 % Ctrl + →
Seek to the beginning Home
Seek to the end End

—————————————————————————————————————————————————————

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bản tiếng việt tại đây. Bài viết tham khảo trên trang hỗ trợ của firefox.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *