nghiên cứu đối thủ

Aug 062012 Tagged with , , 5 Responses

Nghiên cứu thị trường trong marketing online

Bắt đầu 1 kế hoạch marketing online, việc đầu tiên cần thực hiện là vấn đề nghiên cứu: nghiên cứu thị trường, khách hàng , đối thủ.

I. Trong nghiên cứu thị trường khách hàng, chúng ta cần xác định rõ:

  • Hành vi của khách hàng trên internet
  • Nhu cầu của khách hàng thể hiện trên internet
  • Thị trường khách hàng hoạt động
  • Phân loại khách hàng

Continue reading “Nghiên cứu thị trường trong marketing online” »